Skip to: Site menu | Main content

KP Inva s.r.o.

Informace o zpracování
osobních údajů

Zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation) (dále jen: „GDPR”)

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto informace jsou poskytované na základě povinnosti dle čl. 13 GDPR

 2. Správcem osobních údajů dle čl. 4 bod 7 GDPR je KP-Inva s.r.o., IČ: 280 81 676, DIČ: CZ280 81 676, (dále jen: „správce“).

 3. Kontaktními údaji správce jsou:

 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Definice
Pro účely GDPR se rozumí:

 1. „Správcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.
 2. „Osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 3. „Zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 4. „Souhlasem“ subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;
 

III. Zpracovávané osobní údaje

 1. Správce zpracovává nezbytné osobní údaje subjektu údajů z důvodu plnění smluvní povinnosti (např. vyřízení objednávky či rezervace), z důvodu oprávněného zájmu správce a na základě svobodného souhlasu subjektu údajů pro konkrétní účel.
 2. Těmito údaji jsou především:
 1. Správce neprovádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování dle čl. 22 GDPR nemá-li k tomuto výslovný souhlas subjektu údajů dle čl. 22 odst. 2. písm. c) GDPR
 

IV. Zákonnost zpracování
a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonný důvod zpracování osobních údajů:
 1. Účel zpracování osobních údajů:
 

V. Uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů dochází k výmazu osobních údajů
 2. K výmazu osobních údajů dochází také na základě požadavku subjektu údajů dle čl. 17 GDPR Právo na výmaz („právo být zapomenut“), nejsou-li již nadále potřebné k plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem
 

VI. Příjemci osobních údajů
(zpracovatelé, subdodavatelé a jiné dotčené osoby)

 1. Příjemci osobních údajů dle čl. 4 GDPR jsou osoby:
 

VII. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má dle GDPR tato práva:

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Subjekt údajů má právo seznámit se s těmito podmínkami ochrany osobních údajů na základě GDPR vždy před potvrzením služby, u které je k plnění smluvní povinnosti nezbytné zpracování osobních údajů.
 2. Je-li sběr osobních údajů realizován za jiným účelem než k plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů nebo nevede-li k tomuto sběru oprávněný zájem správce nebo plnění zákonné povinnosti, zavazuje se správce získat konkrétní a svobodný souhlas subjektu údajů pro jeden nebo více stanovených účelů.