Skip to: Site menu | Main content

KP Inva s.r.o.

  Všeobecné obchodní
podmínky VOP

(platební a dodací podmínky)

společnosti KP-INVA s.r.o.
Platné od 1. 2. 2023

 

Rozsah platnosti

Aktuální znění našich Všeobecných obchodních podmínek (dále také jen „VOP“) je k dispozici na internetových stránkách www.kp-inva.cz. Dodávky, plnění a nabídky společnosti KP-INVA s. r. o. (dále jen „dodavatel“) se realizují výlučně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Z tohoto důvodu platí VOP také pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když s nimi strany opakovaně výslovně nevysloví souhlas. Odchylky od těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou účinné jen tehdy, když je dodavatel písemně potvrdí.

Nabídka

Pokud není písemně sjednáno něco jiného, nabídka se podává v Korunách českých (CZK) a/nebo v jiné měně, která je v nabídce uvedena, a neobsahuje platné zákonné daně z přidané hodnoty a odvody, pokud není v nabídce uvedeno jinak. Nabídka je nezávazná, a pokud v ní není uvedeno něco jiného, má platnost 14 dní od okamžiku jejího podání. Závaznou se stává až písemným uzavřením smlouvy.

Zakázky na tisk vazby V1¹ jsou obvykle dodávány včetně bezpečnostního lepení (dva vnitřní dvoulisty knižního bloku)². Použití bezpečnostního lepení je výrobní postup zvyšující kvalitu a bezpečnost výrobku a je výhradně na zvážení dodavatele, zdali tento prvek zejména v návaznosti na uspořádání produktu použije či ne. Pokud dodavatel bezpečnostní lepení provádět výslovně nemá, nebo naopak výslovně má, musí objednatel uvést v parametrech zakázky, jinak je na vůli dodavatele, zda bezpečnostní lepení použije, či nikoli.
 

Uzavření smlouvy

Smlouva je uzavřena:
Jakékoliv doplnění nebo změny zakázky, včetně pokynů objednatele k realizaci zakázky se stávají platnými a účinnými až po uzavření smlouvy.

Dodavatel může zrušit jakoukoli dosud nedodanou část z celkového objemu zakázky, pokud to objednateli oznámí 14 dní předem.
 

Zvýšení ceny

Zvýšení výrobních a/nebo dodacích nákladů o nejméně 5 % v důsledku zvýšení nákladů na materiál (např. papír, tiskové barvy, knihařské materiály atd.), energie, mzdy, dopravu, směnné kurzy, daně atd. po stanovení ceny zakázky (také po uzavření smlouvy), ale před fakturací dodávky, opravňuje dodavatele fakturovat objednateli případné zvýšení ceny.
 

Změny zakázky

Pokud objednatel před zahájením tisku provede významné změny rozsahu, nákladu nebo druhu papíru, je třeba toto považovat za novou zakázku a jako s novou zakázkou s tímto zacházet – storno podmínky se na zrušenou zakázku nevztahují, pokud je zadána nová zakázka, pokud se jedná o zakázku se srovnatelným objemem a parametry; dodavatel je však oprávněn účtovat objednateli náklady již vzniklé na základě zrušené zakázky, například na nákup materiálu, který nelze použít pro novou zakázku. Pokud objednatel požádá o změny před zahájením tisku, budou mu účtovány dodatečné náklady. V případě, že nová zakázka nebude moci být realizována (kapacita, objednávka papíru, …) a objednatel nebude požadovat splnění původní zakázky, budou uplatněny storno podmínky.
 

Storno podmínky

V případě, že objednatel stornuje zakázku nebo jen její část více než 6 týdnů před začátkem tisku, je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli odstupné ve výši 10 % hodnoty stornované produkce a dále náklady, které byly již na realizaci zakázky vynaloženy (papír apod.).

Za (částečné) stornování, popř. zrušení termínu v době do 6 týdnů před začátkem tisku je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli odstupné ve výši 60 % hodnoty stornované produkce a dále náklady, které již byly na realizaci zakázky vynaloženy. Dále je dodavatel oprávněn objednateli účtovat náklady za prostoje výroby, které v souvislosti se změnou plánu výroby dodavatele v důsledku částečného nebo úplného stornování vznikly.

Při částečném nebo úplném stornování týden či méně před začátkem tisku je dodavatel oprávněn požadovat po objednateli odstupné ve výši 100 % z hodnoty stornované produkce a dále náklady, které již byly na realizaci zakázky vynaloženy. Dále je dodavatel oprávněn objednateli účtovat náklady za prostoje výroby, které v souvislosti se změnou plánu výroby dodavatele v důsledku částečného nebo úplného stornování vznikly.

Odstupné a náklady za prostoje výroby jsou splatné nejpozději do 14ti dnů ode dne jejich uplatnění (doručení písemné výzvy k jejich úhradě objednateli). Dodavatel zasílá písemnou výzvu k úhradě odstupného nebo nákladů za prostoje výroby prostřednictvím e-mailu ve formátu pdf na určený e-mail objednatele, případně poštou formou doporučené zásilky na adresu uvedenou objednatelem při obchodním styku a/nebo zapsanou v příslušném veřejném rejstříku podnikatelů.

Odstupným se rozumí paušální odškodnění za zrušení zakázky objednatelem, zaplacené jako náhrada škody vzniklé v důsledku toho, že objednatel nesplnil smlouvu, bez přímé souvislosti s jakoukoli službou poskytovanou za protiplnění.
 

Zkoušky a návrhy

Pokud nebude ujednáno nic jiného, náklady na provedení zkoušek a vytvoření návrhů je povinen objednatel dodavateli uhradit, i když zakázka nebyla realizována.
 

Autorská práva

Za kontrolu práv na reprodukci, zpracování, úpravu nebo jiné použití všech podkladů pro tisk v souladu s objednávkou odpovídá výhradně objednatel. Objednatel odškodní dodavatele za veškeré nároky třetích stran vyplývající z porušení autorských práv, vedlejších autorských práv, jiných práv průmyslového vlastnictví nebo osobnostních práv a zbaví jej odpovědnosti za ně. Za obsah (obraz a text) objednaného tiskového díla odpovídá výhradně objednatel.
 

Poskytování dat

Aktuální směrnice pro vytvoření a předávání dat jsou zveřejněny na domovské stránce dodavatele www.kp-inva.cz. K uvolnění díla do tisku zašle dodavatel objednateli ke schválení náhledový pdf-soubor nebo insite. Dodavatel může pro schválení stanovit přiměřenou lhůtu, po jejímž marném uplynutí se považuje návrh za schválený. Objednatelem dodané závazné proofs (kontrolní výtisky) nekontroluje dodavatel s ohledem na jejich obsah. Vícenáklady (např. vyměněné stránky) budou vyúčtovány dle nákladnosti. Veškerá odpovědnost dodavatele za chyby způsobené poskytnutými neúplnými daty je vyloučena. To platí i v případě, že technické údaje zakázky jsou neúplné či nesprávné. Nedá-li objednatel k dispozici žádný závazný nátisk nebo jiný kontrolní výtisk a ani takový si u dodavatele neobjedná, nepřebírá dodavatel odpovědnost za správnost a řádné provedení tisku.
 

Poskytování adresních údajů

Aktuální platné pokyny pro poskytování a zpracování údajů o adresách jsou zveřejněny na domovské stránce dodavatele www.kp-inva.cz. Údaje o adrese musí být poskytnuty v souladu s požadavky na ochranu údajů.
 

Poskytované / dodávané produkty

Naše pokyny pro dodávání poskytovaných produktů naleznete na adrese www.kp-inva.cz
 

Poskytnutý / dodávaný materiál

Materiál poskytnutý objednatelem bude dodán dodavateli bezplatně. Dodavatel pouze potvrdí převzetí dodaného materiálu, nikoli však množství nebo kvalitu uvedenou v dodacích dokladech. V případě dodání nesprávného typu papíru je dodavatel oprávněn odmítnout převzetí dodávky s uvedením důvodu. Povinnost kontroly a upozornění ze strany dodavatele ohledně materiálů poskytnutých objednatelem nebo jeho jménem je vyloučena.
 

Meziprodukty / dílčí výrobky

Meziprodukty/dílčí výrobky a další produkty (např. fólie, desky a razidla) zůstávají majetkem dodavatele. K předání do užívání nedojde.
 

Uchovávání objednávkových dokumentů, tiskových produktů, tiskových dokumentů a tiskových pomůcek

Dodavatel neodpovídá za data třetích stran, datové nosiče a další položky, které si objednatel po dokončení zakázky nevyzvedne. Dodavatel není povinen po provedení zakázky skladovat tiskoviny, tiskové dokumenty, data a datové nosiče, tiskové desky a zařízení, papíry apod., pokud v tomto ohledu nebyla s objednatelem uzavřena zvláštní dohoda;

v takovém případě nese náklady a nebezpečí skladování objednatel. Náklady na skladování se počítají a účtují za tři měsíce zpětně. Dodavatel odpovídá za škody a ztráty pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti.
 

Referenční vzorky / reference

Dodavatel je oprávněn u zakázek vyrábět referenční vzorky a prezentovat je potenciálním zákazníkům. Dodavatel je dále oprávněn uvést objednatele jako referenci, pokud proti tomu objednatel výslovně nevznese námitky.
 

Tiráž

Objednatel poskytne dodavateli informace potřebné pro vytvoření tiráže dle § 8 zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon. Teprve když má dodavatel k dispozici všechny informace, může zahájit výrobu.
 

Doba dodání a termíny dodání

Není-li v potvrzení o realizaci zakázky, ve smlouvě či v potvrzeném harmonogramu uvedeno něco jiného, doba dodání začíná běžet v okamžiku, když má dodavatel k dispozici všechny pracovní podklady a informace nutné k realizaci zakázky a objednatel uhradil všechny splatné platby (např. zálohy či doplatky z předchozích zakázek), nejdříve však dnem potvrzení realizace zakázky; končí dnem, kdy zboží opustí podnik dodavatele nebo je podle smlouvy připraveno k vyzvednutí.

Pevné termíny musí být výslovně písemně ujednány, ostatní sjednané termíny dodání jsou jen přibližné. Při prodlení s dodáním podkladů musí objednatel poskytnout dodavateli přiměřenou dodatečnou lhůtu. Za překročení doby dodání není dodavatel odpovědný v případě, že tato byla způsobena porušením povinnosti poskytnout součinnost ze strany objednatele nebo jím požadovanými změnami zakázky. Dohodnuté termíny dodání lze dodržet pouze tehdy, pokud jsou všechny příslušné dokumenty (tiskové údaje, adresní údaje atd.) dodány včas.
 

Překročení nebo schodek v dodávce

Objednatel je povinen akceptovat překročení nebo schodek objednaného nákladu až do výše 5 % (v případě obzvláště náročných tisků až 10 %). Vyúčtování se provádí za sjednanou jednotkovou cenu.
 

Dodání zboží, Prodlení s převzetím

V souladu se smluvním ujednáním je objednatel povinen neprodleně převzít k odebrání připravené zboží. Dodání a předání zboží včetně přechodu nebezpečí vzniku škod na zboží probíhá za podmínek EXW Incoterms 2020. Pokud se strany dohodnou na jiných podmínkách dodání, pak je povinen objednatel neprodleně převzít zboží zaslané. Převzetí zboží stvrdí podepsáním příslušných dokumentů. Nedostojí-li této povinnosti, považuje se dodávka za převzatou dnem, v němž mělo nastat převzetí dle sjednaných podmínek. Tímto přechází na objednatele nebezpečí nahodilé zkázy. Při prodlení s převzetím nebo při nastalé nemožnosti dodání způsobeného vyšší mocí je dodavatel oprávněn zboží uskladnit sám nebo u dopravce, a to na náklady a na nebezpečí objednatele.
 

Balení

S výjimkou europalet je balení účtováno a je nevratné. Europalety, které dává dodavatel k dispozici, je nutno vrátit cestou výměny (pokud nejsou účtovány zvlášť).
 

Obalový materiál a odpady

Obvyklý odpad vzniklý ořezáváním, děrováním, při rozjezdu/nastavování a v průběhu tisku (tzv. rozjezdová a průběhová makulatura) a další se po zpracování stává majetkem dodavatele.
 

Pojištění

Pojištění škod vzniklých během dopravy zboží bude sjednáno jen na výslovné přání objednatele a na jeho náklady.
 

Platební podmínky

Pokud nebylo písemně ujednáno nic jiného, zavazuje se objednatel k úhradě vystavených faktur nejpozději do 14ti dnů od jejich odeslání. Dodavatel zasílá faktury prostřednictvím e-mailu ve formátu pdf na určený e-mail objednatele, případně poštou formou doporučené zásilky na adresu uvedenou objednatelem při obchodním styku a/nebo zapsanou v příslušném veřejném rejstříku podnikatelů. Započtení vzájemných pohledávek objednatele je vyloučeno, pokud tyto pohledávky nebyly uznány soudem či je výslovně neuznal dodavatel. U zakázek většího rozsahu budou dle odvedené práce vystaveny dílčí faktury a požadovány dílčí platby. Pokud není ujednáno nic jiného, probíhá zúčtování u novin a časopisů zásadně pro každé vydání.

Byla-li sjednána sleva, tak je její uplatnění přípustné jen tehdy, když objednatel dostál všem svým povinnostem vyplývajícím ze smluvního poměru a řádně a včas uhradil za služby, jinak ztrácí právo slevy a je povinen uhradit celou cenu bez slevy.

U bankovních převodů je považován za den uhrazení ten den, ve kterém je platba připsána na bankovní účet dodavatele. Platby prostřednictvím směnky nebo šeku nejsou akceptovány.

V případě prodlení s platbou je dodavatel oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 2 % měsíčně z dlužné částky. V případě prodlení může dodavatel pověřit kancelář zabývající se inkasem pohledávek vymáháním splatných pohledávek nebo advokátní kancelář a těmto předat za tímto účelem také údaje o objednateli. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit veškeré náklady inkasní firmy nebo advokátní kanceláře v celém rozsahu.

Pokud během trvání smluvního vztahu dojde ke zhoršení hospodářských poměrů, bonity nebo úvěrového ratingu objednatele nebo bude-li objednatel v prodlení se splatnou úhradou nebo budou-li známy jiné okolnosti, které zpochybní platební schopnost objednatele nebo ohrozí platbu ze strany objednatele, je dodavatel oprávněn požadovat platby předem a zadržet přitom ještě nedodané zboží a odepřít plnění, zkrátit lhůtu splatnosti, zesplatnit existující pohledávky nebo odstoupit od realizace zakázky. Pokud dojde k zahájení insolvenčního řízení vůči objednateli, je dodavatel oprávněn podmínit provedení zakázek a vydání zboží platbou předem.

Uznané reklamace neopravňují objednatele k nezaplacení celé částky faktury, nýbrž pouze k jejímu dobropisování nebo zápočtu na úhradu další zakázky.
 

Účetnictví

Dodavatel fakturuje dodávky a služby v přiměřené době poté, kdy je (i částečně) dodá, připraví pro objednatele nebo uskladní. V případě dílčích dodávek je dodavatel rovněž oprávněn fakturovat poměrnou část. V případě přerušení zakázky způsobeného objednatelem, které trvá déle než 2 týdny, bude vystavena průběžná faktura. Dodavatel je oprávněn zadávat zakázky v rámci skupiny dalším společnostem ze skupiny společností dodavatele, včetně společností se sídlem v jiných jurisdikcích, přičemž v takovém případě může fakturaci provádět společnost, která zakázku realizuje, v souladu s daňovými předpisy platnými pro tuto společnost. Zakázka realizovaná společností ze skupiny společností dodavatele se řídí těmito VOP.
 

Dodávky

Dodávky a rozesílky se uskuteční z prostor dodavatele na účet a nebezpečí objednatele. Odchylná ustanovení (Incoterms) se použijí pouze tehdy, jsou-li smluvně sjednány, nebo jinak písemně dohodnuty. Nebezpečí přechází na objednatele, jakmile je zboží předáno osobě provádějící přepravu nebo opustí sklad dodavatele za účelem přepravy. Pokud je odeslání zpožděno na žádost objednatele nebo z důvodu, který je v jeho sféře vlivu, přechází nebezpečí na objednatele v okamžiku, kdy je zboží připraveno k odeslání.
 

Dodání / Přechod nebezpečí

Dodávky se uskutečňují ze závodu dodavatele na náklady a nebezpečí objednatele. K přechodu nebezpečí dochází v okamžiku předání zboží osobě/společnosti, která přepravu provádí.

Pokud objednatel požádá o uskladnění nebo pozdější dodání, než bylo původně dohodnuto, dodavatel již neodpovídá za náhodnou zkázu a poškození zboží způsobené nedbalostí.

Pokud dodavatel skladuje papír na žádost objednatele, neodpovídá za náhodnou zkázu ani za poškození skladovaného papíru způsobené nedbalostí.
 

Vlastnické právo

Pracovní pomůcky a dílčí výrobky, obzvláště raznice, datové nosiče, tiskové desky a jim podobná tisková zařízení, tak jako zpracovávaná data, které dodavatel využívá k výrobě předmětu smlouvy, zůstávají ve vlastnictví dodavatele a nedochází k jejich předání nebo vydání k užívání, a to i v případě, že objednatel uhradil jejich výrobu.
 

Vyhrazení vlastnického práva

Dodané zboží zůstává majetkem dodavatele až do úplného zaplacení sjednané ceny. Pohledávky vzniklé z dalšího prodeje zboží, k němuž si dodavatel ponechává vlastnické právo, se považují za postoupené dodavateli jako zajištění jeho pohledávky.
 

Právo na zadržení

Dodavatel je oprávněn zadržet v souladu s § 1395 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, šablony, datové nosiče, materiály a další věci poskytnuté objednatelem, a to až do úplného vyrovnání všech splatných pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu.
 

Reklamace / Odpovědnost za vady

Reklamace zjevných vad je přípustná jen bezprostředně po obdržení zboží prostřednictvím doporučeného dopisu nebo e-mailu, který dodavatel potvrdí. Skryté vady musí být u dodavatele uplatněny bezprostředně po jejich odhalení, nejpozději však do jednoho měsíce poté, co zboží opustilo podnik dodavatele, popř. jeho sféru vlivu. Právo vyplývající ze záruky musí být soudně uplatněno při ostatním promlčení do šesti měsíců ode dne expedice zboží. Vady části dodávky nesmí vést k reklamaci celé dodávky. Dodavatel má právo vyřešit reklamaci buď dodatečnou opravou, nebo poskytnutím náhradního plnění; volba způsobu záleží na něm. To samé platí pro případ oprávněné reklamace dodatečné opravy či poskytnutí náhradního plnění. Pokud by nebyla možná včasná dodatečná oprava nebo poskytnutí náhradního plnění, může objednatel podle zákonných předpisů odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení kupní ceny. Odchylky ve vlastnostech papíru či jiného materiálu, který zakoupil dodavatel, nemohou být reklamovány, pokud jsou tyto prohlášeny za přípustné v dodacích podmínkách příslušného výrobce papíru (na požádání mohou být objednateli předloženy).

U barevné reprodukce nepředstavují vadu drobné odchylky od barvy originálu. To samé platí pro drobné odchylky mezi nátiskem a tiskem zakázky, obzvláště když se jedná o rozdílný papír nátisku a tisku zakázky, dále o rozdíl mezi konečným produktem na jedné straně a zkušebním výtiskem, který byl předložen objednateli k uvolnění díla do tisku, nebo předlohou dodanou objednatelem (např. výtisk z počítače, digitální výtisk) na straně druhé. Pro nastavení barevnosti platí procesní standard (PSO) ISO 12647/2 pro ofsetové procesy, který se vztahuje na hustotu inkoustu a tolerance stanovené výrobci tiskových strojů, jakož i na tolerance tisku, řezání, rylování, bigování, perforace, děrování, zušlechťování a falcování (lze je nalézt na domovské stránce dodavatele www.kp-inva.cz).

Za odchylky ve vlastnostech použitého materiálu odpovídá dodavatel jen do výše vlastních nároků vůči příslušnému dodavateli. U papíru, kartonu a jiného materiálu platí ty tolerance, které jsou uvedeny v dodacích podmínkách dodavatelského průmyslu. U dílčích dodávek je nutno reklamovat jen dílčí dodávku. Podle zvyklostí papírenského průmyslu mohou být všechny papíry a kartony in puncto grammage dodány až o 5 % těžší či lehčí, než byly objednány. Dodavatel neručí v žádném případě za škody, které vznikly nesprávným skladováním výrobků ze strany objednatele. Odpovědnost za věcné škody vzniklé jako důsledek vady výrobku (následná škoda vzniklá v důsledku vady koupené věci) je vyloučena, ledaže by dodavatel jednal v hrubém zavinění.
 

Omezení odpovědnosti

Nároky na náhradu škody objednatele jsou vyloučeny, pokud škoda nebyla způsobena na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého jednání dodavatele. Nároky na náhradu škody objednatele jsou omezeny na náhradu škody předvídatelné dodavatelem s tím, že nemohou překročit výši čisté hodnoty zakázky (vlastní výkon vyjma plnění poskytnuté třetími osobami a materiálu). Náhradu za ušlý zisk a náhradu následné škody není možné požadovat.

Nároky na náhradu škody je nutno uplatnit před soudem ve lhůtě do šesti měsíců od okamžiku, kdy se objednatel o škodě dozvěděl a nejpozději do tří let od dodání, resp. poskytnutí služby, jinak se promlčují. Důkazní břemeno o zavinění a míře zavinění na straně dodavatele nese objednatel.
 

Poruchy ve výrobě a přerušení provozu

Poruchy ve vlastní výrobě, přerušení provozu dodavatele a další okolnosti znemožňující dodavateli objektivně zakázku splnit, které jsou způsobeny zásahem vyšší moci jako je válka, nedostatek energií, sabotáž, stávky a výluky, přírodní katastrofy, epidemie, ztráta zaměstnanců o více než 10%, úřední zásah apod., nebo jsou důsledkem jiných nepředvídatelných, mimořádných a nezaviněných okolností, jako např. potíže při obstarávání materiálu, havárie strojů, nedostatek dopravních prostředků atd., umožňují nedodržení sjednaných dodacích termínů a cen. Tímto způsobem nastalé překročení dodací lhůty neopravňuje objednatele, aby odstoupil od smlouvy nebo aby činil dodavatele odpovědného za vzniklou škodu. Pokud by bylo zásahem vyšší moci natrvalo zabráněno poskytnutí plnění dodavatelem, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele, a následně je každá ze smluvních stran oprávněna smlouvu vypovědět bez jakékoliv odpovědnosti vůči druhé smluvní straně. Nároky objednatele na náhradu škody jsou při zásahu vyšší moci vyloučeny. Dodavatel je povinen neprodleně objednatele informovat o skutečnosti, že nastaly výše uvedené okolnosti zásahu vyšší moci.
 

Dodání zboží do států EU

S ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty se objednatel zavazuje, že dle článku 1, odstavce 1 a 3 prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/1912 ze dne 4. 12. 2018, tedy dle článku 45a prováděcího nařízení (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění účinném k 1. 1. 2020, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k dodání zboží, předá dodavateli (například zasláním na e-mailovou adresu: info@kp-inva.cz) své prohlášení, že zboží přepravil nebo odeslal do státu určení, spolu s dvěma doklady o odeslání nebo přepravě zboží do jiného členského státu; musí se jednat buď o dva přepravní doklady vydané dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na dodavateli a na objednateli (např. podepsaný CMR, náložní list, faktura od dopravce zboží, faktura za leteckou přepravu), nebo o jeden přepravní doklad a jeden další doklad, které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na dodavateli a na objednateli (např. bankovní doklad potvrzující úhradu přepravy, potvrzení skladovatele ve státě určení, pojistka vztahující se na přepravu zboží).
 

Odchylná ustanovení

Odchylky od těchto dodacích a platebních podmínek získají platnost až po jejich písemném potvrzení ze strany dodavatele. Tyto dodací a platební podmínky zůstanou závazné i tehdy, když by z nějakého důvodu byly neplatné jen jejich jednotlivé části. Všeobecné obchodní podmínky objednatele, které se odlišují od těchto, nejsou pro dodavatele závazné; nejsou závazné ani v případě, že se na ně objednatel odvolá a dodavatel je v konkrétním případě výslovně nepopírá; všeobecné obchodní podmínky objednatele jsou pro dodavatele závazné pouze v případě, že je dodavatele výslovně potvrdí.
 

Postoupení pohledávek

Objednatel tímto dává souhlas s tím, že pohledávky dodavatele za objednatelem vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel může uzavřít s jinou osobou smlouvu o postoupení všech nebo více pohledávek (faktoringovou nebo podobnou smlouvu), která se bude vztahovat i na pohledávky vyplývající ze smlouvy.
 

Rozhodné právo, místo plnění, rozhodčí smlouva

Platí české právo. Použitelnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučena.

Místem plnění pro dodání a zaplacení je sídlo dodavatele. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
 

Ostatní ustanovení

V případě, že by byly jednotlivá ustanovení VOP neúčinné nebo neplatné, nejsou tím dotčeny ostatní ustanovení VOP. Na místo neúčinného nebo neplatného ustanovení má nastoupit účinná a proveditelná úprava, jejíž účinky se nejvíce podobají cíli, který byl sledován neúčinným či neplatným ustanovením. Předchozí ustanovení platí obdobně i pro případ, že se VOP ukáží jako neúplné.
 

Písemná doložka

Veškeré změny a doplňky těchto VOP musí být provedeny písemně, aby byly platné. Ústní dohody, např. zaměstnanců dodavatele, nemají právní účinky, pokud nebyly dodavatelem písemně potvrzeny.


¹ V1 = sešitová měkká vazba | ² Bezpečnostní lepení = slepení ve hřbetu při skládání